Podmienky používania

„Spoločnosť“, tiež známa ako „nás“, „náš“ alebo „my“, ponúka špecifické marketingové, reklamné, propagačné a súvisiace služby (súhrnne „Služba“) prostredníctvom svojho určeného softvéru a webovej lokality (ďalej len „webová lokalita “). Jednotlivci používajúci Službu sa označujú ako „Používatelia“, „Vy“ alebo „Vaše“. Tieto Podmienky používania (ďalej len „Podmienky“) určujú, ako Používatelia pristupujú k Webovej lokalite a Službám a ako ich využívajú. Používatelia musia pred použitím webovej stránky súhlasiť s týmito Podmienkami.

Dôkladne si prečítajte tieto Podmienky. Regulujú váš prístup a používanie webovej stránky a služieb. Prístupom, registráciou, sťahovaním, zdieľaním alebo iným používaním webovej stránky alebo používaním akýchkoľvek softvérových skriptov, ktoré sme poskytli na sprístupnenie alebo použiteľnosť webovej stránky, vyjadrujete svoj súhlas s týmito Podmienkami a našimi Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré môžu byť zmenené alebo zmenené. podľa nášho uváženia. Pokračovanie v používaní webovej stránky znamená súhlas so všetkými zmenenými alebo aktualizovanými podmienkami. Ak nesúhlasíte s niektorou z týchto podmienok, neklikajte na „SÚHLASÍM“ a zdržte sa používania webovej stránky.

Webová stránka odkazuje na PancakeFork Finance, dostupný na https://www.pancakefork.financie/

1. Používanie webových stránok a služieb

Za predpokladu, že dodržíte tu uvedené podmienky, môžete pristupovať na webovú stránku a používať ju na využívanie Služieb na nevýhradnom základe. Uvedomte si, že Spoločnosť môže podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia upraviť, aktualizovať alebo zmeniť webovú stránku alebo služby, vrátane zrušenia akejkoľvek časti alebo celej webovej stránky a/alebo služieb alebo zmeniť alebo odstrániť akýkoľvek obsah dostupný prostredníctvom webovej stránky alebo Služby.

Používanie webovej stránky a služieb je zakázané tam, kde je to zakázané. Používaním webovej lokality a služieb potvrdzujete a zaručujete, že: (a) všetky poskytnuté informácie (ak sú použiteľné) sú presné a pravdivé; (b) budete udržiavať presnosť takýchto informácií; (c) ste dosiahli plnoletosť vo vašej jurisdikcii; a (d) vaše používanie Webovej lokality alebo Služieb neodporuje ani nepropaguje porušenie akéhokoľvek príslušného zákona, nariadenia alebo zákonnej alebo zmluvnej povinnosti, ktorú môžete mať voči tretej strane, a vždy budete dodržiavať všetky príslušné zákony, pravidlá, a predpisy súvisiace s vaším používaním Služieb a webových stránok, akýmikoľvek službami usporiadanými prostredníctvom Služieb a webových stránok a akýmikoľvek službami spojenými akýmkoľvek spôsobom s produktmi alebo tretími stranami, ako je tu definované.

Pododdiely a) až d) sa spoločne označujú ako „Záväzky a záruky používateľov“.

Používaním Služieb alebo Webových stránok beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Spoločnosť môže podľa vlastného uváženia overiť, či niektorý používateľ spĺňa niektoré alebo všetky záväzky a záruky používateľov, ale nie je to povinné. Spoločnosť nezodpovedá za zabezpečenie toho, aby boli splnené záväzky a záruky používateľov, ani za akékoľvek zlyhanie pri pozastavení, ukončení alebo zabránení v používaní Služieb alebo Webových stránok Používateľmi, ktorí nespĺňajú záväzky a záruky Používateľov. Beriete na vedomie, že nesiete výhradnú zodpovednosť za svoje hodnotenia, rozhodnutia a hodnotenia týkajúce sa toho, či budete spolupracovať s akýmikoľvek tretími stranami alebo akokoľvek interagovať s akýmikoľvek tretími stranami. Ak sa dozviete o akomkoľvek porušení záväzkov a záruk používateľov, odporúčame vám to nahlásiť Spoločnosti.

Spoločnosť si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia odmietnuť vám akékoľvek služby s upozornením alebo bez upozornenia, či už sa dozvie o akomkoľvek porušení záväzkov a záruk používateľov (buď na základe správ poskytnutých inými používateľmi alebo akýmikoľvek inými prostriedkami) z vašej strany. alebo akéhokoľvek iného používateľa alebo z akéhokoľvek iného dôvodu. Bez toho, aby došlo k odklonu od vyššie uvedeného, ​​Spoločnosť sa výslovne zrieka a Vy výslovne zbavujete Spoločnosť akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej alebo akokoľvek súvisiacej s: (i) akýmikoľvek nepresnosťami, neaktuálnosťou alebo neúplnosťou vyhlásení používateľa alebo tretej strany; a (ii) nepravdivé vyhlásenia a/alebo nepravdivé vyhlásenia, či už v súvislosti s treťou stranou alebo ktoroukoľvek z tretích strán alebo inými používateľmi, produktmi alebo inak. Používaním webovej stránky a služieb rozumiete a súhlasíte s tým, že služby poskytujú iba platformu navrhnutú na pomoc používateľom pri dosahovaní, nákupe a/alebo využívaní rôznych produktov a služieb ponúkaných predajcami a/alebo poskytovateľmi služieb tretích strán prostredníctvom reklám alebo propagačné akcie, ktoré organizujeme („Produkty“ a „Tretie strany“, v tomto poradí).

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Spoločnosť: (a) nezamestnáva, neschvaľuje ani neodporúča žiadne Tretie strany alebo Produkty ani žiadnu s nimi spriaznenú stranu a nemá žiadnu kontrolu nad konaním alebo opomenutím akejkoľvek Tretej strany, jej podnikania, jej produktov, alebo služby; (b) neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa tretích strán a produktov, vrátane ich kvality, cien, kompatibility, dostupnosti alebo akýchkoľvek iných funkcií, ani vašich interakcií alebo rokovaní s akýmikoľvek tretími stranami; (c) neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa vlastníckych práv alebo iných práv, funkcií alebo regulačných aspektov súvisiacich s Produktmi, vrátane akýchkoľvek požadovaných autorizácií, povolení alebo licencií na nahrávanie, zdieľanie alebo iné sprístupnenie a na používanie, predaj. a nákup takýchto Produktov; a (d) nezodpovedá za výkon ani správanie žiadneho Používateľa alebo iných tretích strán akýmkoľvek spôsobom používajúce alebo využívané Služby a/alebo na webovej stránke alebo mimo nej. Spoločnosť nie je povinná preverovať ani inak overovať akékoľvek informácie týkajúce sa tretích strán a/alebo používateľov, produktov alebo akejkoľvek inej funkcie súvisiacej s webovou stránkou alebo službami. Preto by ste mali byť opatrní a vykonávať svoje vyšetrenia a kontroly predtým, ako sa s niekým zapojíte prostredníctvom Služieb alebo Webovej lokality alebo s kýmkoľvek iným spôsobom interagujete.

Spoločnosť sa výslovne zrieka a vy výslovne zbavujete spoločnosť akejkoľvek a všetkej zodpovednosti vyplývajúcej alebo akýmkoľvek spôsobom súvisiacej s Tretími stranami, produktmi, službami a webovou stránkou alebo vašimi interakciami alebo rokovaniami s akýmikoľvek tretími stranami, vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek činov a/ alebo opomenutia tretích strán akýmkoľvek spôsobom, ktoré používajú alebo sú s nimi spojené akýmkoľvek spôsobom. Používaním Služieb alebo Webových stránok beriete na vedomie, že nesiete výhradnú zodpovednosť za takéto použitie a prepojenia, interakcie, nákupy alebo akúkoľvek inú činnosť, ktorú vykonáte, a že všetko používanie Služieb alebo Webových stránok je na vaše vlastné riziko. Aby sa predišlo pochybnostiam, Spoločnosť nepredáva, nelicencuje ani vám inak nesprístupňuje žiadne Produkty alebo služby (iné ako Služby) a nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadne Produkty alebo služby, ktoré ste si zakúpili od akejkoľvek Tretej strany, vrátane bez obmedzenia, pokiaľ ide o akúkoľvek podporu a údržbu, zlyhania, chyby, zlyhania, škody alebo náklady akéhokoľvek druhu.

Obmedzenia

Bez toho, aby došlo k odklonu od časti 1, nesmiete a nedovolíte žiadnej tretej strane: (a) spätne analyzovať alebo sa pokúšať nájsť základný kód webovej lokality alebo služieb; (b) používať webovú stránku alebo služby v rozpore s akýmkoľvek príslušným zákonom alebo predpisom, vrátane, ale nie výlučne, uverejňovania, zverejňovania, zdieľania alebo iného prenosu akéhokoľvek nezákonného alebo urážlivého materiálu; (c) kopírovať, upravovať alebo vytvárať odvodené diela z webovej lokality, služieb alebo obsahu ktorejkoľvek webovej lokality alebo služieb; (d) pokúsiť sa deaktivovať alebo obísť akýkoľvek mechanizmus zabezpečenia alebo kontroly prístupu na webovú stránku alebo služby; (e) navrhovať alebo pomáhať pri navrhovaní cheatov, exploitov, automatizačného softvéru, robotov, hackov, režimov alebo akéhokoľvek iného neoprávneného softvéru tretích strán na úpravu alebo zasahovanie do webovej stránky alebo služieb; (f) používať webovú stránku alebo služby alebo komunikovať s inými používateľmi na akýkoľvek účel, ktorý je v rozpore s akýmkoľvek platným zákonom alebo predpisom; (g) pokúsiť sa získať neoprávnený prístup k webovej stránke alebo službám, iným používateľským účtom, ako je definované nižšie, alebo iným zariadeniam, počítačovým systémom, telefónnym systémom alebo sieťam pripojeným k webovej stránke alebo službám; a (h) zbierať alebo inak zhromažďovať informácie o Používateľoch bez ich súhlasu.

Ak zverejňujete, publikujete, zdieľate alebo inak prenášate prostredníctvom Webovej lokality a/alebo pomocou Služieb akýkoľvek obsah, vyhlasujete a zaručujete, že takýto obsah poskytuje presný a úplný obraz o akýchkoľvek produktoch alebo službách na ňom popísaných a je v súlade s týmito Podmienkami, a neporušuje: (a) duševné vlastníctvo, morálne práva alebo práva na publicitu akejkoľvek tretej strany; (b) obsahovať akýkoľvek hanlivý, urážlivý, obscénny, sexuálne naznačujúci alebo inak urážlivý obsah (vrátane materiálu propagujúceho alebo oslavujúceho nenávisť, násilie alebo fanatizmus); (c) obsahovať akékoľvek červy, vírusy alebo iný škodlivý softvér; (d) porušovať akýkoľvek platný zákon alebo nariadenie, vrátane akéhokoľvek zákona alebo nariadenia týkajúceho sa reklamy alebo marketingu; a (e) prijať akékoľvek opatrenie, ktoré spôsobí neprimerané alebo neprimerane veľké zaťaženie našej infraštruktúry.

Uverejnením, nahrávaním, publikovaním, zdieľaním alebo iným prenosom akéhokoľvek obsahu pomocou webovej stránky alebo služieb týmto neodvolateľne udeľujete Spoločnosti a ktorejkoľvek z jej pridružených spoločností a/alebo sublicenciu celosvetovú, nevýhradnú, trvalú, bezplatnú licenciu na publikovanie , zdieľať, zobrazovať a inak prenášať takýto obsah v akejkoľvek primeranej forme podľa vlastného uváženia Spoločnosti. Spoločnosť si vyhradzuje právo odstrániť, pozastaviť prístup alebo natrvalo odstrániť akýkoľvek obsah podľa vlastného uváženia bez predchádzajúceho upozornenia, vrátane, bez obmedzenia, akéhokoľvek obsahu, ktorý porušuje záruky uvedené vyššie alebo obchodné záujmy spoločnosti, a vy nebudete mať žiadne právo. alebo nárok v súvislosti s akýmikoľvek takýmito rozhodnutiami a činmi.

Spoločnosť nie je a nebude zodpovedná za žiadny obsah poskytnutý, uverejnený, odovzdaný, zdieľaný alebo inak sprístupnený používateľmi, žiadne produkty alebo služby súvisiace s takýmto obsahom, ktoré poskytuje, uverejňuje, odovzdáva, zdieľa alebo inak sprístupňuje Používatelia. Každý používateľ, ktorý používa webovú stránku alebo služby, týmto vyhlasuje, že v súvislosti s tým preberá plnú zodpovednosť a spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s vyššie uvedeným.

3. Marketingové materiály a bulletiny

Okrem ustanovení bodu 3 vyššie dáva Používateľ výslovný súhlas Spoločnosti, aby Používateľovi poskytovala marketingové materiály a bulletiny (ďalej len „Marketingové materiály a bulletiny“) akýmikoľvek dostupnými prostriedkami, vrátane e-mailu, textových správ a SMS správ, fax, pošta, služby automatického vytáčania alebo akékoľvek iné prostriedky, všetko v súlade s výhradným uvážením Spoločnosti z času na čas, a prijímať takéto marketingové materiály a bulletiny.

Používateľ ďalej berie na vedomie, že Marketingové materiály a Newsletter môžu obsahovať reklamy tretích strán a Používateľ výslovne súhlasí s prijímaním takýchto reklám ako súčasti Marketingových materiálov a Newsletterov. Používateľ môže spoločnosť kedykoľvek kontaktovať zaslaním žiadosti e-mailom, v ktorej oznámi spoločnosti svoje odmietnutie ďalšieho odberu marketingových materiálov a bulletinov.

4. Práva duševného vlastníctva

Spoločnosť je vlastníkom všetkých celosvetových práv, titulov a podielov na: (a) webovej lokalite a službách, vylepšeniam, derivátom, opravám chýb alebo vylepšeniam webovej lokality a služieb; a (b) obchodné názvy, ochranné známky a logá Spoločnosti, pričom takéto práva zostanú vždy výlučne vo vlastníctve Spoločnosti. Všetky odkazy v týchto Podmienkach alebo akákoľvek iná komunikácia o predaji, opätovnom predaji alebo kúpe vyššie uvedeného znamenajú iba právo na používanie Webovej stránky a Služieb v súlade s týmito Podmienkami. Používatelia nesú výhradnú zodpovednosť za akýkoľvek obsah, vrátane akýchkoľvek práv duševného vlastníctva, ktorý používatelia poskytujú, zdieľajú alebo inak sprístupňujú pomocou webovej stránky a/alebo služieb, a spoločnosť neposkytuje žiadne vyhlásenia v súvislosti s takýmto obsahom. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne straty alebo škody spôsobené takýmto obsahom a Používatelia súhlasia s tým, že odškodnia a ochránia Spoločnosť za akúkoľvek škodu alebo stratu vyplývajúcu z vyššie uvedeného.

5. súkromia

Súhlasíte s tým, že nebudete ukladať, zhromažďovať ani inak uchovávať a využívať akýkoľvek obsah poskytovaný službami a webovou stránkou bez predchádzajúceho písomného povolenia od spoločnosti. Okrem toho beriete na vedomie, že Spoločnosť môže podľa vlastného uváženia uchovávať, zhromažďovať alebo inak uchovávať a využívať akýkoľvek obsah a verejné údaje vrátane informácií, ktoré by mohli osobne identifikovať vás alebo iného používateľa alebo tretiu stranu, alebo popisovať vaše osobné záujmy. Spoločnosť má právo používať takýto obsah a verejné údaje v súlade s akýmikoľvek príslušnými zákonmi, ako je podrobne uvedené v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti. Bez ohľadu na ustanovenia oddielu 1 Spoločnosť neskúma, neoveruje, neschvaľuje ani inak nepotvrdzuje žiadny takýto obsah alebo verejné údaje. Používateľ, ktorý uverejňuje, nahráva, zdieľa alebo inak sprístupňuje takýto obsah alebo verejné údaje, preberá zaň výhradnú zodpovednosť vrátane akýchkoľvek informácií tretích strán a potrebných súhlasov. Spoločnosť nebude niesť zodpovednosť za žiadne straty alebo škody vyplývajúce z nedodržania vyššie uvedeného a súhlasíte s tým, že odškodníte a ochránite spoločnosť pred akýmikoľvek škodami alebo stratami vyplývajúcimi z vyššie uvedeného. NAPRIEK UVEDENÉMU BERIETE NA VEDOMIE A ROZUMIETE, ŽE SPOLOČNOSŤ NEPOSKYTUJE SLUŽBU UKLADANIA OBSAHU. SPOLOČNOSŤ NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNU STRATU ALEBO VYMAZANIE OBSAHU ALEBO VEREJNÝCH ÚDAJOV. MALI BY STE SI BERIEŤ NA VEDOMIE, ŽE AKÝKOĽVEK OBSAH ZVEREJNENÝ, NAHRANÝ, ZDIEĽANÝ ALEBO INAK SPRÍSTUPNENÝ MÔŽE BYŤ PRÍSTUPNÝ, ZHROMAŽDENÝ A VYUŽÍVANÝ INÝMI POUŽÍVATEĽMI A MÔŽE BYŤ POUŽITÝ NA DORUČOVANIE NEVYŽIADANÉHO OBSAHU.

6. Externé pripojenia

Webová lokalita alebo služby môžu obsahovať odkazy alebo iný obsah spojený s webovými stránkami, inzerentmi, vydavateľmi alebo produktmi tretích strán. Spoločnosť nemá žiadnu kontrolu a neponúka žiadne vyjadrenia týkajúce sa takéhoto obsahu alebo akýchkoľvek informácií poskytovaných alebo prenášaných prostredníctvom takéhoto obsahu alebo inak poskytovaných treťou stranou. ROZUMIETE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE POUŽÍVANIE TAKÝCHTO ODKAZOV ALEBO OBSAHU JE NA VLASTNÉ RIZIKO, ŽE TAKÉTO ODKAZY ALEBO OBSAH SA RIADIA PODMIENKAMI POUŽÍVANIA PRÍSLUŠNÝCH TRETÍCH STRÁN A ZÁSADOM OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, A ŽE SPOLOČNOSŤ NEZODPOVEDÁ ZODPOVEDNOSTI ĎALŠIE ZÁSADY TÝCHTO TRETÍCH STRÁN. Mali by ste si pozorne prečítať príslušné podmienky a zásady, ktoré sa vzťahujú na akúkoľvek TAKÚTO Tretiu stranu. SPOLOČNOSŤ SA ZRIEKA AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI ALEBO ZODPOVEDNOSTI ZA TAKÉTO TRETIE STRANY ALEBO ZA AKÚKOĽVEK STRATU ALEBO ŠKODU AKÉHOKOĽVEK DRUHU, KTORÁ V TOMTO VÝSLEDKU VZNIKNE, A SPOLOČNOSŤ SA VÝSLOVNE ODMIETA A VY VÝSLOVNE UVOĽŇUJETE SPOLOČNOSŤ ZA SPOLOČNOSŤ WALLAICONLISO, ANYSETRAMS , OBLEKY, ZRANENIA, STRATY, ŠKODY A/ALEBO ŠKODY VYPLÝVAJÚCE OD TÝCHTO TRETÍCH STRÁN A/ALEBO AKÝKOĽVEK SÚVISIACE S TÝMI, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DOSTUPNOSTI, PODMIENOK POUŽÍVANIA, SÚKROMIA, INFORMÁCIÍ, OBSAHU, MATERIÁLOV, REKLAMY PRODUKTY A/ALEBO SLUŽBY.

7. Obmedzené používanie

Komerčné aktivity nie sú povolené prostredníctvom webovej stránky a služieb (pokiaľ Spoločnosť výslovne nepovolí prepojenie používateľov s tretími stranami) bez výslovného písomného súhlasu Spoločnosti. Webovú lokalitu a služby nesmie bez výslovného písomného súhlasu Spoločnosti použiť žiadna osoba ani organizácia na nábor pre inú webovú stránku, žiadanie, inzerciu alebo kontaktovanie Používateľov za účelom zamestnania, uzatvárania zmlúv alebo na akýkoľvek iný účel pre podnikanie, ktoré nie je prepojené so Spoločnosťou. . Súhlasíte s tým, že nebudete používať Služby a Webovú stránku na kontaktovanie, reklamu, žiadanie alebo predaj žiadnemu inému Používateľovi bez jeho výslovného súhlasu, pokiaľ to tieto Podmienky nepovoľujú inak.

8. pomoc

Používatelia môžu kontaktovať Spoločnosť so žiadosťou o podporu týkajúcu sa webovej stránky a služieb zaslaním e-mailu.

9. vylúčenie zodpovednosti

Spoločnosť vynakladá primerané úsilie, aby zabezpečila, že jej technológia udrží webovú stránku a služby v bezpečí. Žiadna technológia však nie je úplne bezpečná. V dôsledku toho, hoci sa snažíme používať komerčne prijateľné metódy na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť. Ak nie je v týchto podmienkach výslovne uvedené inak, používanie webovej lokality a služieb je na vašom výhradnom uvážení a riziku. Webová lokalita a služby sú poskytované „TAK, AKO SÚ“ a „AKO SÚ K DISPOZÍCII“ bez záruk akéhokoľvek druhu. Spoločnosť výslovne odmieta všetky implicitné alebo zákonné záruky akéhokoľvek druhu súvisiace s webovou stránkou a službami, vrátane, bez obmedzenia, záruk titulu, predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, neporušenia vlastníckych práv, priebehu obchodovania alebo výkonu. . Spoločnosť neposkytuje žiadne rady týkajúce sa rizika alebo vhodnosti akéhokoľvek obchodu, transakcie alebo zákazky. Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek transakciu alebo zákazku, ktorú vykonáte, a beriete na vedomie, že za posúdenie svojich transakcií a záväzkov nesiete výhradnú zodpovednosť. Nebudete brať na zodpovednosť Spoločnosť, jej predstaviteľov, zamestnancov alebo pridružené spoločnosti za akékoľvek transakcie alebo rozhodnutia týkajúce sa angažovanosti, ktoré urobíte. Žiadna rada alebo informácie, či už ústne alebo písomné, ktoré ste získali od spoločnosti alebo jej predstaviteľov, zamestnancov alebo pridružených spoločností, nevytvárajú žiadnu záruku, ktorá nie je výslovne uvedená v týchto podmienkach. Ak sa rozhodnete spoliehať na takéto informácie, robíte tak výlučne na vlastné riziko. Niektoré štáty alebo jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie určitých záruk. Niektoré z vyššie uvedených výnimiek sa na vás preto nemusia vzťahovať.

10. Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť neručí za hodnotu, kvalitu, kompatibilitu alebo akýkoľvek iný aspekt Tretích strán, Produktov alebo akýchkoľvek iných informácií poskytnutých, spotrebovaných alebo inak sprístupnených (ďalej v tejto časti: „Funkcie“). Za akúkoľvek funkciu zodpovedá výlučne príslušná tretia strana alebo používateľ, ktorý ju používa alebo používa služby alebo webovú stránku. Spoločnosť sa nezaväzuje monitorovať takýto súlad a môže konať, ak sa zistí nesúlad, o čom sa rozhodne v súlade s jej výhradným uvážením, ako je opísané v týchto podmienkach. Rozumiete a súhlasíte s tým, že môžete byť vystavení obsahu alebo iným informáciám, ktoré sú nepresné, nežiaduce, nevhodné pre deti alebo inak pre vás nevhodné.

Spoločnosť nezodpovedá za žiadne problémy alebo technickú poruchu akejkoľvek telefónnej siete alebo liniek, počítačových online systémov, serverov alebo poskytovateľov, počítačového vybavenia, softvéru, zlyhania akéhokoľvek e-mailu v dôsledku technických problémov alebo preťaženia prevádzky na internete alebo na niektorom z Webová lokalita alebo Služby alebo ich kombinácia, vrátane akéhokoľvek zranenia alebo škôd používateľov alebo počítača, mobilného telefónu alebo akéhokoľvek iného zariadenia súvisiaceho alebo vyplývajúceho z účasti alebo sťahovania materiálov v súvislosti s webovou stránkou alebo službami. Spoločnosť za žiadnych okolností nezodpovedá za správanie tretích strán, vrátane akýchkoľvek používateľov, či už online alebo offline, a prevádzkovateľov externých stránok.

Spoločnosť ani žiadny z jej predstaviteľov, riaditeľov, zamestnancov alebo zástupcov vám v žiadnom prípade nezodpovedajú za žiadne nepriame, náhodné, špeciálne, trestné alebo následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti s vaším používaním webovej lokality alebo služieb. , či sú škody predvídateľné alebo nie a či spoločnosť bola alebo nebola upozornená na možnosť takýchto škôd. Vyššie uvedené obmedzenie zodpovednosti platí v najväčšom rozsahu povolenom zákonom v príslušnej jurisdikcii.

11. odškodnenie

Budete obhajovať, odškodniť a chrániť Spoločnosť pred a proti všetkým žalobám, konaniam, tvrdeniam, škodám, nákladom, záväzkom alebo výdavkom (vrátane súdnych nákladov a primeraných poplatkov za právne zastupovanie), ktoré Spoločnosť môže utrpieť alebo znášať v súvislosti s akýmkoľvek skutočným nárokom, požiadavkou, konaním alebo iným konaním akejkoľvek tretej strany, ktoré vyplýva alebo sa týka akéhokoľvek porušenia týchto Podmienok z vašej strany alebo akéhokoľvek používania webovej stránky alebo Služieb, ktoré nie je v súlade s platnými zákonmi.

12. Zmiešaný

Akákoľvek žaloba proti Spoločnosti musí byť podaná do jedného (1) roka od dátumu, kedy takáto žaloba vznikla. V prípade, že sa niektoré ustanovenie týchto podmienok považuje za nevykonateľné, takéto ustanovenie sa nahradí vykonateľným ustanovením, ktoré čo najbližšie dosiahne účinok pôvodného ustanovenia, a zostávajúce podmienky týchto podmienok zostanú v plnej platnosti a účinnosti. Nič v týchto podmienkach nevytvára medzi vami a spoločnosťou žiadny vzťah agentúry, zamestnania, spoločného podniku alebo partnerstva ani vám neumožňuje konať v mene spoločnosti. Okrem toho, čo je v týchto podmienkach výslovne uvedené, tieto podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi spoločnosťou a vami týkajúcu sa predmetu tejto zmluvy.

Akékoľvek oznámenia, ktoré vám môžeme poskytnúť, či už na základe zákona alebo podľa týchto podmienok, môže spoločnosť poskytnúť na akékoľvek kontaktné údaje, ktoré ste uviedli v informáciách o účte alebo iné, či už priamo alebo nepriamo, vrátane e-mailu. Výslovne súhlasíte s prijímaním takýchto oznámení a oznámení takýmto spôsobom.

Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nemôžete postúpiť žiadne práva podľa tejto zmluvy. Nič obsiahnuté v týchto podmienkach nemožno vykladať tak, aby obmedzovalo akcie alebo nápravné opatrenia, ktoré má Spoločnosť k dispozícii v súvislosti s akoukoľvek zakázanou činnosťou alebo správaním. Nevymáhanie akejkoľvek podmienky týchto podmienok nepredstavuje súhlas ani zrieknutie sa práva a Spoločnosť si vyhradzuje právo vymáhať takúto podmienku podľa vlastného uváženia. Žiadne zrieknutie sa akéhokoľvek porušenia alebo zlyhania podľa tejto zmluvy sa nebude považovať za zrieknutie sa akéhokoľvek predchádzajúceho alebo nasledujúceho porušenia alebo zlyhania.